Vad Är Utvecklingsekonomi?

Författare: | Senast Uppdaterad:

Utvecklingsekonomi är en gren av ekonomi som handlar om förbättring av utvecklingsländernas ekonomier. Disciplinen syftar till att fastställa strategier som gäller olika utvecklingsländer beroende på deras unika sociala, politiska och ekonomiska faktorer. Utvecklingsekonomi utforskar också de unika utmaningar som utvecklingsländerna står inför, vilket hjälper till att analysera de möjligheter som finns i dessa länder och hur de kan tillämpas. Utvecklingsekonomi använder sig av ekonomisk teori, ekonometriska metoder, statsvetenskap och demografi i sina strategier.

Utvecklingsekonomins historia

Utvecklingsekonomi som disciplin uppstod först i 1950. Tidigare teorier som pekade mot denna disciplin började dock redan under 1700-talet med uppkomsten av nationstaten. Sådana tillvägagångssätt inbegriper Mercantilism och ekonomisk nationalism. 1950: erna såg utvecklingen genom teoristernas insatser som WW Rostow som föreslog att ekonomisk tillväxt passerar genom fem linjära processer. Dessa processer innefattar det traditionella samhället, förutsättningar, start, mognad och högmassa. För närvarande får disciplinen mycket uppmärksamhet och spelar en viktig roll för utvecklingsforskning.

Relevansområden

Utvecklingsekonomi tillämpas ofta på insatser för fattigdomsutrotning, uppnå millennieutvecklingsmål som fastställts av FN, demokratisk styrning, hållbar miljö och energipolitik samt krishantering och återhämtning.

Praktiska tillämpningar

Utvecklingsekonomi tillämpas vid utveckling av strategier som syftar till att förbättra utvecklingsländernas ekonomiska status. Således bidrar de till att överbrygga de ständigt ökande luckorna mellan de fattiga och de rika i många länder. Denna ekonomiska utveckling uppnås genom tillämpning av ekonomiska och politiska teorier i analysen av nuvarande och tidigare ekonomisk utveckling samt möjliga möjligheter som kan utnyttjas och metoderna för att utnyttja dessa möjligheter till förmån för landet.

Fördelar med att använda utvecklingsekonomi

Utvecklingsekonomi erbjuder en mer övergripande syn på och förståelse av ekonomiska, politiska och sociala konsekvenser samt av påverkan på ett lands ekonomiska situation. Dessutom undersöker man områden som kan förbättras, såsom infrastruktur, utbildning, hälsa och teknik som är avgörande för positiv ekonomisk tillväxt genom att befolkningen bemyndigar sig. Dessutom undersöker den ekonomiska utvecklingen de makroekonomiska och mikroekonomiska faktorerna som rör utvecklingslandets struktur och hur landet kan skapa både inhemsk och internationell tillväxt.

Kritik av utvecklingsekonomi

Åtgärderna som används för att kvantifiera utvecklingen av den ekonomiska utvecklingen har kritiserats för att de inte har inkluderat mindre, men betydligt viktiga ekonomiska aktiviteter, såsom hushållning och bostadsbyggande, som inte är noterade i finansiella transaktioner. Därför kommer denna brist sannolikt att förvränga landets ekonomiska ställning, eftersom den ekonomiska utvecklingen uppmättes i finansiella termer. Bedrägeri och brist på data om finansiering innebär också att effektiviteten i beräkningen av ett lands bruttonationalprodukt (BNP) blir sämre.

Utvecklingsekonomi i praktiken

FN: s utvecklingsprogram (UNDP) har tillämpat utvecklingsekonomi i ett försök att hjälpa utvecklingsländerna att förbättra sina ekonomiska ställningar genom att hjälpa dem att utveckla strategier och analysera tillväxttrender. UNDP-programmet arbetar genom kvinnlig bemyndigande och jämställdhet, fattigdomsbekämpning, hållbar miljöledning, utrotning av sjukdomar och behandling samt stärkt partnerskap för samarbete mellan rika och utvecklingsländer i syfte att uppnå millennieutvecklingsmålen.

Utvecklingsekonomins styrkor

Den viktigaste och viktigaste aspekten av utvecklingsekonomisk är att realiseringen att de ekonomiska utvecklingsstrategierna som ska tillämpas inte återfinns i fördefinierade formler, men skiljer sig från de politiska, ekonomiska och sociala faktorerna som påverkar en viss ekonomi. Denna realisering är viktig för utvecklingen av skräddarsydda tillväxtstrategier som bäst ska betjäna den aktuella ekonomin.